Tải mẫu số 01, đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg

Theo như Điều 7 của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, để người lao động có thể nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà. Người lao động phải làm đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

Tải mẫu 02 kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Tên mẫuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
Mẫu số 01
(Kèm theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg)
28/3/202228/3/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ
Tháng……năm 2022

1. Họ và tên:…………………………….. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Ngày, tháng, năm sinh:…/…./…… 4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):

5. Số CCCD/CMND:………. Ngày.. cấp…./…./….. Nơi cấp…………….

6. Nơi đăng ký thường trú:………………………………………………………….

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:

– Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:……………………………………….

– Địa chỉ làm việc:……………………………………………………………………

– Loại hợp đồng lao động: □ Không xác định thời hạn □ Xác định thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày /….. /……….

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày…. /…… /   

8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng năm 2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ:………………… số CCCD/CMND:………

– Địa chỉ1:………………………………………………………………………………

– Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày…./…./…. đến ngày …./…./….

9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng      …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số…./2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng…. năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng2:

□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động4

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức5 sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản:………………… ,   số tài khoản:…………….

tại Ngân hàng……………………………………………………………………… )

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞ
CHO THUÊ, CHO TRỌ
(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)  
…., ngày …. tháng…. năm 2022
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(, ghi rõ họ tên)  

Lưu ý:

  • 1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.
  • 2Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.
  • 3Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.
  • 4 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.
  • 5 Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: