Điều kiện, mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp 2020 (có ví dụ)

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, bên cạnh đó còn hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Với nhiều người lao động sẽ thắc mắc là điều kiện để hưởng được trợ…