Sửa lỗi căn lề trong word, không cài đặt được lề, phải, trái, trên, dưới

Bài viết chia sẽ các bạn đọc giả khắc phục lỗi khi căn lề file Word. Cụ thể thông báo lỗi như sau: “Settings you chose for the left and right margins, column spacing, or paragraph indents are too large for the page width in some sections”. Tạm dịch “Cài đặt bạn đã chọn cho lề trái và lề phải, khoảng cách cột hoặc lề…