Download kết luận 83-KL/TW về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội

Ngày 21 tháng 6 năm 2024. Bộ Chính trị đã có kết luật số 83-KL/TW về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024. Theo đó Bộ chính trị cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ nội vụ về xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội.

Tên văn bảnĐịnh dạngDung lượngTải về
Kết luận 83-KL/TWPDF5,14MB

+ Đối với doanh nghiệp thực hiện các nội dung: Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, mức tăng 6% từ ngày 01/7/2024; Quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo đúng nội dung của Nghị quyết số 27-NQQ/TW;.

+ Đối với cán bộ công chức, viên chức. lực lượng vũ trang: Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ ngày 01/7/2024; Thực hiện chế độ tiền thưởng từ ngày 01/7/2024 (quý tiền thường bằng 10% quỹ lương cơ bản); Hoàn thiện chế độ nâng lương phù hợp với việc chuyển đổi quản lý và trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Quy định và hướng dẫn rõ 5 nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; Hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; Thực hiện tiền lương ; Sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp.

Điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng (06/2024); đối với người hưu trước năm 1995, nếu sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/ tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/ tháng, nếu có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng đến dưới 3,5 triệu đồng/ tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/ tháng.

Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2,055,000 đông lên 2,789,000 đồng/ tháng, điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360,00 lên 500,000 đồng/tháng.

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích luỹ cải cách chính sách tiền lương của ngân sách trung ương và địa phương để chi cho việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, chính sách an sinh xã hội và tinh giản biên chế.

Đối với các chính sách, chế độ có thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2024, nếu các văn bản ban hành sau ngày 01/7/2024 thì được truy lĩnh từ ngày 01/7/2024.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: