Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 2022 ngành BHXH

Phiếu đánh giá, nhận xét, xếp loại nhằm để Cán bộ quản lý, công chức, viên chức đánh giá tổng quan mọi công việc thực hiện trong năm.

Nội dung phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức bao gồm: Chính trị, tư tưởng: Đạo đức, lối sống: Tác phong, lề lối làm việc: Ý thức tổ chức kỷ luật: Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, Thái độ phục vụ Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức còn nêu ra những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của bản thân từ đó sẽ được lãnh đạo, đồng nghiệp góp ý sửa chữa.

Các mẫu biểu bao gồm:

  • MẪU SỐ 1 – Dành cho công chức
  • MẪU SỐ 2a – Dành cho viên chức
  • MẪU SỐ 2- Dành cho viên chức quản lý

Tải phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ngành BHXH

Tên mẫuĐịnh dạngDung lượngTải về
Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng.ZIP32KB

Chia sẽ bài viết: