Người lao động có được ủy quyền cho người khác hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không ?

Người lao động muốn ủy quyền cho người khác hưởng bảo hiểm thất nghiệp thay cho mình vì vướng bận những công việc riêng, trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp mong muốn giúp đỡ một phần thu hập cho người lao động. Vậy người lao động có được ủy quyền cho người khác nhận thay hay không?

ủy quyền cho người khác nhận thất  nghiệp
Có thể ủy quyền cho người khác nhận Bảo hiểm thất nghiệp?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 17 và khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về việc người lao động ủy quyền cho người khác nộp hồ sợ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điệnủy quyền nhận quyết định trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp sau:

  • Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp trên.

Do đó pháp luật hiện hành chỉ quy định người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp nhất định. Không nhắc đến trường hợp được ủy quyền nhận tiền trợ cấp.

Tóm lại, người lao động phải trực tiếp đến nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp chứ không được ủy quyền cho người khác nhận thay.Bài viết liên quan