Hoàn trả tiền đóng BHYT khi trùng thẻ BHYT

Khi tham gia BHYT hộ gia đình hay thẻ học sinh, hộ nông, lâm ngư nghiệp…sau đó người tham gia được cấp thẻ BHYT ở một đối tượng khác thì lúc đó thẻ BHYT mua sẽ được hoàn trả tiền.

Cụ thể: Bạn Huy Hoàng ở An Minh, Kiên Giang gửi đến chúng tôi câu hỏi: Tôi mua BHYT hộ gia đình có giá trị sử dụng từ ngày 01/11/2020 đến 31/10/2021 đến ngày 12/01/2021 tôi được xét hộ cận nghèo được cấp thẻ từ ngày 01/01/2021 vậy tôi có thể hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình?

hoàn trả tiền đóng bhyt
Hoàn trả tiền đóng BHYT

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo khoản 1, Điều 20 của Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

– Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT).
– Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;
– Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Từ quy định trên bạn sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình mà bạn đã mua trước đó.

Số tiền hoàn trả và thời điểm hoàn trả:

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng
chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời
điểm sau đây:
– Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Quyết định 595.
– Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với
đối tượng tại Điểm 1.2 Khoản 1 Quyết định 595.
– Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.3 Khoản
1 Quyết định 595.

Thủ tục hoàn trả tiền đóng BHYT và thời gian hoàn trả

Thủ tục hoàn trả rất đơn giản chỉ cần đến cơ quan BHXH ghi mẫu TK1-TS, đối với trường hợp 01 người, đối với trường hợp hoàn trả tiền đóng BHYT cho nhiều người cùng đối tượng thì lập danh sách mẫu D03-TS, giấy chứng tử đối với trường hợp chết . Trong thời gian 05 ngày hồ sơ của bạn sẽ được giải quyết.

Khoản 4,5 Điều 17 của Quyết định 595/QĐ-BHXH

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:
4.1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
4.1a.28 Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy
định tại Điểm 3.7 Khoản 3 Điều này.
4.2. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an
nhân dân;
4.3. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và
diêm nghiệp có mức sống trung bình.
5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm:
5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các
Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;
5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại
các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.
5.3.29 Các đối tượng sau đây được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình:
a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
26 Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH, có hiệu lực từ 01/5/2020
27 Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH, có hiệu lực từ 01/5/2020
28 Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH, có hiệu lực từ 01/5/2020
29 Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH, có hiệu lực từ 01/5/2020
29
b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà
nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: