Từ ngày 01/01/2021 liên thông khám chữa bệnh tuyến tỉnh trường hợp nội trú

Theo Luật BHYT thì từ ngày 01/01/2021 sẽ chính thức thực hiện việc liên thông khám chữa bệnh tuyến tỉnh.

Tuy nhiên để thực hiện cụ thể thì BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 4055/BHXH-CSYT ngày 23 tháng 12 năm 2020 để hướng dẫn thực hiện việc liên thông khám chữa bệnh tuyến tỉnh.

liên thông khám chữa bệnh tuyến tỉnh
Từ ngày 01/0/12/2021 sẽ thông tuyến KCB nội trú tuyến tỉnh.

Theo hướng dẫn thì cơ quan BHXH tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bênh tuyến tỉnh triển khai thực hiện đúng quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT đến KCB

Người tham gia BHYT tự đi KCB tại các cơ sở KCB BHYT tuyến tỉnh theo khoản 6 Điều 22 Luật BHYT số 46/2014/QH13 là trường hợp đi KCB không đúng tuyến nhưng được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB nội trú theo mức hưởng như đi KCB đúng tuyến, không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí KCB
như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật BHYT. Đồng thời phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến
không được xác định là điều kiện để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Như vậy theo quy định thì người tham gia BHYT chỉ được liên thông khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong trường hợp điều trị nội trú và phần chi phí đồng chi trả khi khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh đó không được xác định là điều kiện để cấp giấy không cùng chi trả trong năm.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn