Đề thi trắc nghiệm ngành BHXH 2021 (tham khảo có đáp án)

Bộ đề gốm 60 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án khi hoàn thành bài thi), được dàn trải từ Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, các quy tắc ứng xử trong ngành BHXH, nghị định 89/NĐ-CP và Nghị quyết số 28, các câu hỏi được chia đều trong các Luật, các Nghị định, nghị quyết.

Danh mục các văn bản:

 • Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam”
 • Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam “Về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam”
 • Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng “Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”
 • Luật Viên chức hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội
 • Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội
 • Luật An toàn, vệ sinh lao động  số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội
 • Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội
 • Luật Bảo hiểm xã hội hợp nhất số 50/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội

1. Theo Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội thì người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp nào?

 
 
 
 

2. Theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng “Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội” có bao nhiêu  phần trăm số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội?

 
 
 
 

3. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội thì hình thức thanh toán theo giá dịch vụ là gì?

 
 
 
 

4. Luật Viên chức hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể thời điểm nào?

 
 
 
 

5. Theo Luật Bảo hiểm xã hội hợp nhất số 50/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội quy định hồ sơ hưởng lương hưu với mức giám định mức suy giảm khả năng lao động gồm những gì?

 
 
 
 

6. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

 
 
 
 

7. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” thì định kỳ bao lâu được cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cung cấp thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa bàn. Được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của tổ chức, cá nhân.?

 
 
 
 

8. Đâu không phải là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng “Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”?

 
 
 
 

9. Luật Viên chức hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội đâu không phải là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

 
 
 
 

10. Luật Viên chức hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động không xác định  thời hạn thì phải báo cho viên chức biết trước ít nhất bao nhiêu ngày?

 
 
 
 

11. Theo Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định Bảo hiểm thất nghiệp không gồm những chế độ nào?

 
 
 
 

12. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” quy định thời gian bao lâu thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải báo cáo với Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế?

 
 
 
 

13. Đâu kông phải là nguyên tắc tuyển dụng theo Luật Viên chức hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội như thế nào?

 

 
 
 
 

14. Theo Luật Bảo hiểm xã hội hợp nhất số 50/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội thì lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường (không phải là Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;) năm 2021 hưởng chế độ Hưu trí 45% tương ứng với bao nhiêu năm đóng BHXH?

 
 
 
 

15. Luật Viên chức hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội quy định quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định như thế nào?

 
 
 
 

16. Theo Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam “Về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam” quy định đâu không phải là chuẩn mực xử sự với đồng nghiệp như thế nào?

 
 
 
 

17. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội quy định trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định trong thời gian nào?

 
 
 
 

18. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như thế nào?

 
 
 
 

19. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” quy định hệ thống tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam như thế nào?

 
 
 
 

20. Luật Viên chức hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội đâu không phải là nghĩa vụ chung của viên chức ?

 
 
 
 

21. Theo Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam “Về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam”quy định đâu không phải là chuẩn mực xử sự với cấp trên?

 
 
 
 

22. Theo Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp là?

 
 
 
 

23. Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động  số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động bao nhiêu phần trăm thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tai nạn hàng tháng?

 
 
 
 

24. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì?

 
 
 
 

25. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” quy định số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện là bao nhiêu?

 
 
 
 

26. Theo Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam “Về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam” đâu không phải là chuẩn mực về trang phục, tác phong?

 
 
 
 

27. Đâu không phải là điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động  số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội?

 
 
 
 

28. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” đâu không là trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như thế nào?

 
 
 
 

29. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” quy định chuẩn mực xử sự trong quan hệ, giao dịch với cơ quan, tổ chức và người dân như thế nào?

 
 
 
 

30. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” quy định người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức những ai?

 
 
 
 

31. Theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng “Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội” có bao nhiêu phần trăm lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

 
 
 
 

32. Nội dung “Xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội bảo đảm sự công bằng, không phân biệt đối xử giữa các nhóm đối tượng tham gia; tăng cường sự chia sẻ giữa các nhóm đối tượng thụ hưởng nhằm khắc phục bất hợp lý, chênh lệch quá lớn về mức hưởng” nằm trong nội dung cải cách nào trong Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng “Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”?

 
 
 
 

33. Theo Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam “Về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam” đâu không là quy định việc bảo vệ bí mật và kỷ luật phát ngôn như thế nào?

 
 
 
 

34. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội hộ gia đình tham gia lần đâu hoặc không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau bao nhiêu ngày?

 
 
 
 

35. Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động  số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội quy định Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng khi chuyển đến ở nơi khác trong nước có nguyện vọng hưởng trợ cấp tại nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng. Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết?

 
 
 
 

36. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội có mấy phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế?

 
 
 
 

37. Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội quy định giám định Bảo hiểm y tế là gì?

 
 
 
 

38. Luật Viên chức hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào?

 
 
 
 

39. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội quy định trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày thông báo số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức bảo hiểm y tế phải hoàn thành việc thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

 
 
 
 

40. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam”: Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lượng Phó Trưởng phòng thuộc đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc đảm bảo theo quy định nào?

 

 
 
 
 

41. Theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng “Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội” giai đoạn đến năm 2021 thì có bao nhiêu % lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội?

 
 
 
 

42. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội quy định Quyền của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào?

 
 
 
 

43. Theo Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định trường hợp nào người sử dụng lao động không được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động?

 
 
 
 

44. Theo Luật Bảo hiểm xã hội hợp nhất số 50/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội quy định mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho bao nhiêu ngày?

 
 
 
 

45. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” quy định vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như thế nào?

 
 
 
 

46. Theo Luật Bảo hiểm xã hội hợp nhất số 50/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội quy định khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như thế nào?

 
 
 
 

47. Theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng “Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội” thì  tỉ lệ giao dịch điện tử đạt bao nhiêu phần trăm?

 
 
 
 

48. Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động  số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội quy định người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng khi ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần; mức trợ cấp một lần bằng bao nhiêu?

 
 
 
 

49. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội các đối tượng nào sau đây thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng?

 
 
 
 

50. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội thẻ Bảo hiểm y tế người lao động có giá trị sử dụng như thế nào?

 
 
 
 

51. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội đâu không là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế?

 
 
 
 

52. Đối tượng nào sau đây hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội?

 
 
 
 

53. Đâu là các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội?

 
 
 
 

54. Theo Luật BHYT hợp nhất số 01/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Quốc hội thời gian cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế là bao nhiêu ngày?

 
 
 
 

55. Những việc viên chức không được làm theo Luật Viên chức hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội quy định như thế nào?

 

 
 
 
 

56. Theo Luật Bảo hiểm xã hội hợp nhất số 50/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội quy định thời gian nghỉ hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản là bao nhiêu ngày?

 
 
 
 

57. Đâu không là quan điểm chỉ đạo theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng “Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”?

 
 
 
 

58. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” quy định thời gian bao lâu thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế?

 
 
 
 

59. Theo Luật Bảo hiểm xã hội hợp nhất số 50/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau là bao nhiêu ngày?

 
 
 
 

60. Luật Bảo hiểm xã hội hợp nhất số 50/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào?

 
 
 
 

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 13 ý kiến cho bài viết

 1. hình như có nhiều câu bị thiếu ý thì phải? ví dụ câu 52, câu 12 không nói cải cách ở giai đoạn nào?

 2. Chị To Trần cho e hỏi có thêm Đề thi trắc nghiệm ngành BHXH 2021 mới thi ở Cụm 2,3 không chị ? Cho e xin với ạ. Cảm ơn chị nhiều

  1. Không có bạn nhé.Đề thi chỉ mang tính chất tham khảo, cách tốt nhất là bạn nên học kỹ các nội dung! Chúc bạn thành công

  2. Chào bạn To Trần cho mình hỏi năm 2022 có thông tin thi viên chức BHXH ko ạ, nếu có bạn có biết tổ chức thi tuyển hay xét tuyển ko bạn. Rất mong nhận được thông tin từ bạn ạ

 3. Chị To Trần cho e hỏi có thêm Đề thi trắc nghiệm ngành BHXH 2021 mới thi ở Cụm 2 không chị ? Cho e xin với ạ. Cảm ơn chị nhiều

Comments are closed.