Mẫu thông báo làm thêm giờ dành cho Công ty/ doanh nghiệp (mẫu số 02/PLIV)

Mẫu thông báo làm thêm giờ dành cho Công ty, doanh nghiệp. Mẫu số 02/PLIV được ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Để Công ty, doanh nghiệp có thể tổ chức cho lao động làm thêm giờ để tăng sản xuất kinh doanh thì cần phải làm mẫu này gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đang hoạt động.

Tải mẫu thông báo làm thêm giờ (02/PLIV)

Tên mẫuDung lượngĐịnh dạng
Mẫu số 02/PLIV15,6KBWord

Nội dung mẫu thông báo làm thêm giờ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ
SẢN XUẤT, KINH DOANH
 
Số:…………..
V/v tổ chức làm thêm từ trên
200 giờ đến 300 giờ trong năm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…….., ngày…….. tháng…….. năm……..  

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội……………

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm…, doanh nghiệp, đơn vị…………… có một số trường hợp làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm, cụ thể như sau:

1. Trường hợp phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm:

STTCác trường hợp phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm(1)Ghi chú
1.  
  

2. Thời gian bắt đầu có người lao động thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến300 giờ/năm:…………….

3. Cam kết khi tổ chức thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm(2)

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………….
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu)

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/