Thông báo mức đóng BHYT học sinh 2022-2023 trên địa bàn Kiên Giang

Để các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động trong việc thu BHYT học sinh, sinh viên năm học mới. Ngày 05/8/2022 BHXH tỉnh Kiên Giang vừa ra Thông báo số 1067/TB-BHXH Về việc mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên và trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu năm học 2022-2023.

Theo đó căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ. Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

1 – Mức đóng BHYT Học sinh 2022-2023.

– Đối với HSSV có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, mỗi tháng đóng 67.050 đồng/01 HSSV, trong đó: HSSV tự đóng 60% (40.230 đồng/tháng); ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ 40% (26.820 đồng/tháng):

Mức đóng BHYT học sinh 2022 trên địa bàn Kiên Giang

– HSSV có hộ khẩu ngoài địa bàn tỉnh Kiên Giang, mỗi tháng đóng 67.050 đồng/01 HSSV, trong đó: HSSV tự đóng 70% (46.935 đồng/tháng); NSNN hỗ trợ 30% (20.115 đồng/tháng):

Mức đóng BHYT học sinh 2022 – 2023 ngoài địa bàn Kiên Giang

Lưu ý:

Khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở thì mức đóng của HSSV và mức hỗ trợ của NSNN được điều chỉnh kể từ ngày áp dụng mức đóng BHYT, mức lương cơ sở mới. Trường hợp khi HSSV và NSNN đã đóng BHYT một lần cho 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng mà trong thời gian này Chính
phủ điều chỉnh mức đóng, mức lương cơ sở mới thì HSSV và NSNN không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại.

2- Thực hiện trích chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

Điều kiện trích: Cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (trừ cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã ký hợp đồng KCB BHYT theo quy định tại Điều 19 Nghị định 146/2018/NĐ-CP) được cấp kinh phí từ quỹ BHYT để thực hiện KCB trong CSSKBĐ khi có đủ các
điều kiện sau đây:
a) Có ít nhất một người có đủ điều kiện hành nghề KCB theo quy định của pháp luật về KCB làm việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong công tác CSSKBĐ.
b) Có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng để thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho các đối tượng do cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập, làm việc tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Mẫu biểu, hồ sơ: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo Mẫu số 01a/BHYT; Danh sách HSSV tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác theo Mẫu số 02/BHYT ban hành kèm theo Công văn 59/BHXH-TCKT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Như vậy do được Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ thêm 10% mức đóng nên học sinh, sinh viên nếu tham gia 12 tháng có hộ khẩu tại địa bàn Kiên Giang là 482,760 đồng/ người; đối với học sinh ngoài địa bàn là 563,220 đồng/ người.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: