Thời gian nghỉ thai sản có được người sử dụng lao động hỗ trợ tiền lương không?

Khi người lao động trong thời gian nghỉ thai sản thì ngoài việc được hưởng trợ cấp từ chế độ thai sản liệu có được nơi sử dụng lao động hỗ trợ tiền lương hay không? Vấn đề này sẽ được quy định như thế nào?

Lao động nữ hưởng thai sản có hưởng thêm tiền lương?

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản

Trường hợp đang trong thời gian nghỉ thai sản khi sinh con, căn cứ vào khoản 1 Điều 34 Luật BHXH 2014 được quy định như sau:

– Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

– Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

– Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 02 tháng.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chế độ thai sản là một trong những chế độ của BHXH bắt buộc, khi người lao động kí kết hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động.

Thời gian nghỉ thai sản có được trả lương không?

Căn cứ vào khoản 2 và khoản 3 Điều 168 Bộ Luật lao động 2019 quy định như sau:

  • Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ BHXH, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Qua quy định trên có thể hiểu rằng:

– Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, người lao động sẽ không được hưởng lương.

– Trường hợp người lao động cũng có thể được trả lương khi có sự thỏa thuận với bên sử dụng lao động trong thời kì nghỉ thai sản hoặc người lao động vẫn đi làm trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản.

  • Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kì trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Tóm lại, theo quy định của pháp luật thì trong thời gian nghỉ chế độ thai sản sẽ được hưởng chế độ BHXH thì không được hưởng lưởng. Người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/