File excel tính tiền thai sản khi lao động nữ sinh con

Thai sản là một trong 05 chế độ mà người tham gia được hưởng khi đóng BHXH bắt buộc. Khi lao động nữ sinh, sẽ không hưởng lương ở Công ty, đơn vị. Thay vào đó lao động nữ sẽ được nhận tiền thai sản và trợ cấp ở BHXH.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra. Tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội, trợ cấp một lần khi sinh con được quy định:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Như vậy ngoài tiền thai sản (hưởng 100% lương) thì lao động nữ còn được hưởng thêm trợ cấp khi sinh.

Để hỗ trợ người tham gia biết được số tiền thai sản của mình được hưởng. Website tuvanbhxh.net cung cấp File excel giúp tính được số tiền mình phải nhận.

Tải file excel tính tiền thai sản: TẢI VỀ

Hướng dẫn sử dụng File excel tỉnh tiền thai sản

Trong file gồm 02 sheet: “Theo mức lương”: dành cho lao động đóng BHXH theo mức lương, ví dụ đi làm Công ty, doanh nghiệp; “Theo hệ số”: dành cho người đóng BHXH theo hệ số như đi làm cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp….

File excel tính tiền thai sản
Tính tiền thai sản theo mức lương
tính tiền thai sản 2021
Tính tiền thai sản theo hệ số lương

Để đảm bảo các công thức tính không bị thay đổi nên, file đã đặt mật khẩu không thể thay đổi các thông tin bên tron. Để tính tiền thai sản thì, người dùng chỉ cần nhập thời gian 06 trước khi nghỉ thai sản vào cột “Từ tháng”, “Đến tháng”. Sau đó nhập mức lương/ hệ số lương tương ứng với từng giai đoạn. Bên trong mỗi Sheet đã có sẳn ví dụ.

Lưu ý: đã bao gồm tiền trợ cấp khi sinh.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn