Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất trong năm 2022 là bao nhiêu?

Những năm gần đây, rất nhiều người quan tâm và tham gia BHXH tự nguyện nhằm hưởng chế độ hưu trí và tử tuất sau này. Bên cạnh phương thưc đóng thì mức đóng BHXH tự nguyện được NLĐ đặc biệt quan tâm đến trong năm 2022.

Sau đây, Tuvanbhxh sẽ cập nhật mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất trong năm 2022.

I – MỨC ĐÓNG HẰNG THÁNG BHXH TỰ NGUYỆN

Căn cứ Khoản 1 Điều 87 Luật BHXH năm 2014; Khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì mức đóng BHXH tự nguyện được quy định như sau:

  • Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
  • Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
  • Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó, ta có công thức sau:

Mức đóng hằng tháng=22%*Mức thu nhập chọn đóng BHXHMức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH

II – MỨC ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN THẤP NHẤT TRONG NĂM 2022

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2022 đến năm 2025 như sau:

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn từ giai đoạn năm 2022 đến 2025 là: 1.500.000 đồng (Trước đây, năm 2021 là: 700.000 đồng, căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 07/2021/NĐ-CP, Quyết định 59/2015/QĐ-TTg).

Do đó, nếu chưa tính mức nhà nước hỗ trợ thì mức đóng hằng tháng thấp nhất trong năm 2022 là: 22% * 1.500.000 đồng = 330.000 đồng. (Trước đây là: 22% * 700.000 đồng = 154.000 đồng)

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn như sau:

a) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;

b) Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Do đó, có thể phân mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện trong năm 2022 thành 03 trường hợp sau:

  1. Với người thuộc hộ nghèo là: 30% * 1.500.000 * 22% = 99.000 đồng. (Trước đây là: 46.200 đồng).
  2. Với người thuộc hộ cận nghèo là: 25% * 1.500.000 *22% = 82.500 đồng. (Trước đây là: 38.500 đồng).
  3. Người thuộc đối tượng khác là: 10% * 1.500.000 * 22% đồng = 33.000 đồng. (Trước đây là: 15.400 đồng).

Như vậy, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất trong năm 2022 là:

Đối tượngMức đóngMức hỗ trợ Mức đóng đã được hỗ trợ
Hộ nghèo330.000 đồng99.000 đồng231.000 đồng
Hộ cận nghèo330.000 đồng82.500 đồng247.500 đồng
Đối tượng khác330.000 đồng33.000 đồng297.000 đồng
Bảng mức đóng, mức hỗ trợ và mức đóng sau khi đã được hỗ trợ của 01 tháng trong giai đoạn năm 2022 đến năm 2025

Lưu ý: Số tiền trên là số tiền người tham gia đóng 01 lần trên tháng. Nếu lựa chọn các phương thức đóng 3, 6, 12 tháng thì nhân theo phương thức đăng ký tương ứng.

Chia sẽ bài viết: