Những đối tượng nào được tăng lương tối thiểu vùng?

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, sẽ tối thiểu vùng sẽ tăng. Tuy nhiên nhiều người lao động không biết mình có nằm trong đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng hay không?.

Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Những đối tượng nào được tăng lương tối thiểu vùng?

Căn cứ theo Điều 2 của Nghị quyết số 38/2022/NĐ-CP của Chính Phủ thì đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng là:

  • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
  • Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.
  • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Như vậy có thể hiểu ngắn gọn, những lao động đang việc tại các công ty, doanh nghiệp hưởng mức lương (do người sử dụng lao động quy định) đều được tăng lương tối thiểu vùng. Các công chức, viên chức….hưởng lương theo ngạch bậc hệ số do Nhà nước quy định đều không ảnh hưởng.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn