Mức đóng và mức hưởng BHYT của NLĐ nước ngoài hiện nay?

So với người tham gia BHYT là công dân Việt Nam thì NLĐ nước ngoài nếu có tham gia thì mức đóng và mức hưởng BHYT của NLĐ nước ngoài có khác so với NLĐ Việt Nam không?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 và Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT năm 2014 quy định NLĐ nước ngoài cũng bắt buộc phải đóng BHYT như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến BHYT.”

“Điều 12. Đối tượng tham gia BHYT

  1. Nhóm do NLĐ và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; NLĐ là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là NLĐ)”.

Mức đóng và hưởng BHYT của NLĐ nước ngoài hiện nay?

1 – Về mức đóng BHYT bắt buộc cho NLĐ nước ngoài

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH quy định:

Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; NLĐ đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6″.

Như theo quy định của pháp luật về BHYT không có sự phân biệt đối với NLĐ là công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài. Vì thế mức đóng BHYT của NLĐ nước ngoài cũng tương tự như NLĐ Việt Nam.

2 – Về mức hưởng BHYT của NLĐ nước ngoài

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“1. Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật BHYT; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

… đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 12 Điều 3 và khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác;”

Như theo quy định thì khi tham gia BHYT tại doanh nghiệp thì NLĐ nước ngoài cũng giống như NLĐ Việt Nam. Cả hai đều được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong danh mục khi đi khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con đúng tuyến.

Vì vậy, mức đóng và mức hưởng BHYT của NLĐ Việt Nam và NLĐ nước ngoài trong doanh nghiệp không có sự phân biệt. Cả hai đều có quyền lợi như nhau khi đã đóng BHYT đầy đủ như theo quy định pháp luật.  

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: