Sổ BHXH bị hỏng hoặc mất sổ, thì người lao động cần phải làm gì để được cấp lại?

Sổ bảo hiểm xã hội là một trong những tài sản có giá trị và được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, sổ bảo hiểm xã hội là một cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cũng như bảo vệ quyền lợi của người lao…